കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ

 കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പേട്ടയിലാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സിഎഫ്എസ് ഇതാണ്, 1999 മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 

സേവനങ്ങൾ പൊതു നിർദ്ദേശം താരിഫ് സവിശേഷതകൾ

 

 ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

        കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ

      മുക്കോട്ടിൽ ടെമ്പിൾ റോഡ്, പൂണിത്തുറ  പി.ഒ.

      ത്രിപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം ജില്ല

      പിന്‍ – 682 038

     Phone – 0484 – 2302947, 0484 – 2306738

     E-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Website – www.kerwacor.com

 

നിബന്ധനകൾ വ്യവസ്ഥകൾ
പകർപ്പവകാശ നയം
ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് നയം
നിരാകരണം
പ്രവേശനക്ഷമത പ്രസ്താവന
സ്വകാര്യതാനയം
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വെബ് മാസ്റ്റർ