കരിയർ

 

എക്സ്പെര്‍ട് സ്റ്റാഫ്‌ - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 04.04.2020

അപേക്ഷ ഫോറം- എക്സ്പെര്‍ട് സ്റ്റാഫ്‌  

 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസ്- അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 04.04.2020

അപേക്ഷ ഫോറം - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസ്  

 

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ)-സെലക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റും റിസര്‍വ് ലിസ്റ്റും

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 24.12.2019

അപേക്ഷ ഫോറം- ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Email

നിബന്ധനകൾ വ്യവസ്ഥകൾ
പകർപ്പവകാശ നയം
ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് നയം
നിരാകരണം
പ്രവേശനക്ഷമത പ്രസ്താവന
സ്വകാര്യതാനയം
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വെബ് മാസ്റ്റർ