കരിയർ

 

 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

 

 

 

 ക്ലാസ് ഫോർ ഗ്രേഡ് 2 (ഡെയ്‌ലി വേജസ്) സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 2021

കൊറിജണ്ടം- കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവിൽ)-അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 06.03.2021

കോമേഴ്‌സ് ട്രെയിനീസ്- അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 04.02.2021

ക്ലാസ് ഫോർ ഗ്രേഡ് 2 (ഡെയ്‌ലി വേജസ്) സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്

ക്ലാസ്സ്‌ ഫോര്‍ ഗ്രേഡ് II (ഡെയിലി വേജസ്) സെലെക്ഷന്‍ ല്സിറ്റ് 

ഡ്രൈവര്‍ (കോണ്‍ട്രാക്റ്റ്‌ അടിസ്ഥാനത്തില്‍) - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 09.10.2020 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തിയ്യതി : 25.09.2020 

എക്സ്പെര്‍ട് സ്റ്റാഫ്‌ - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 04.04.2020

അപേക്ഷ ഫോറം- എക്സ്പെര്‍ട് സ്റ്റാഫ്‌  

 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസ്- അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 04.04.2020

അപേക്ഷ ഫോറം - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസ്  

 

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ)-സെലക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റും റിസര്‍വ് ലിസ്റ്റും

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 24.12.2019

അപേക്ഷ ഫോറം- ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (സിവിൽ) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Email

നിബന്ധനകൾ വ്യവസ്ഥകൾ
പകർപ്പവകാശ നയം
ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് നയം
നിരാകരണം
പ്രവേശനക്ഷമത പ്രസ്താവന
സ്വകാര്യതാനയം
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വെബ് മാസ്റ്റർ